Liban S.A.

05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Jasiowa 2/4
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - nr KRS 0000037889, NIP 6761972234, Regon 351434420, kapitał zakładowy 465 155,85 zł
Ogłoszenia dla akcjonariuszy

18.05.2020

Zarząd BLN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza o przekształceniu Liban Spółki Akcyjnej z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000037889, w BLN spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000839521). Wpis przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany w dniu 05.05.2020 r., na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt: WA.XIV NS-Rej.KRS/012214/20/278.


24.02.2020

Liban Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie („Spółka”) ponownie zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Plan przekształcenia, sporządzony przez Zarząd Spółki w dniu 05.12.2019 r. został przedłożony akcjonariuszom w siedzibie Spółki (ul. Jasiowa 2/4, Konstancin - Jeziorna), gdzie będzie dostępny wraz załącznikami do dnia powzięcia uchwały o przekształceniu. Plan został uzupełniony o opinię biegłego rewidenta Agnieszki Hajduk z 31.12.2019 r. Zgodnie z w/w dokumentacją: planuje się przekształcenie w spółkę działającą pod firmą BLN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, określona w sprawozdaniu finansowym wartość bilansowa majątku Spółki na dzień 01.12.2019 r. wynosi 10 848 465,10 zł, a wartość jednej akcji 0,23 zł. W opinii biegłego rewidenta stwierdzono kompletność, rzetelność i poprawność Planu przekształcenia.
Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż 03.03.2020 r. odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Rtm. Dunin-Wąsowicza 8/5, o godz. 15.00 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, celem podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia.


10.02.2020

Liban Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie („Spółka”) zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Plan przekształcenia, sporządzony przez Zarząd Spółki w dniu 05.12.2019 r. został przedłożony akcjonariuszom w siedzibie Spółki (ul. Jasiowa 2/4, Konstancin - Jeziorna), gdzie będzie dostępny wraz załącznikami do dnia powzięcia uchwały o przekształceniu. Plan został uzupełniony o opinię biegłego rewidenta Agnieszki Hajduk z 31.12.2019 r. Zgodnie z w/w dokumentacją: planuje się przekształcenie w spółkę działającą pod firmą BLN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, określona w sprawozdaniu finansowym wartość bilansowa majątku Spółki na dzień 01.12.2019 r. wynosi 10 848 465,10 zł, a wartość jednej akcji 0,23 zł. W opinii biegłego rewidenta stwierdzono kompletność, rzetelność i poprawność Planu przekształcenia.
Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż 03.03.2020 r. odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Rtm. Dunin-Wąsowicza 8/5, o godz. 15.00 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, celem podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia.


17.01.2020

Liban Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki oraz o przedłożeniu akcjonariuszom Planu przekształcenia Spółki. Plan przekształcenia wraz z załącznikami został przedłożony dnia 17 stycznia 2020 r. w siedzibie Spółki: ul. Jasiowa nr 2/4, 05-510 Konstancin - Jeziorna i będzie dostępny pod ww. adresem do dnia przekształcenia. Zgodnie z Planem Przekształcenia Spółka ma zostać przekształcona w BLN spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wartość bilansowa majątku Spółki na dzień 1 grudnia 2019 r. została określona na kwotę 10 848 465,10 zł, a wartość jednej akcji na kwotę 0,23 zł.